Regulamin obiektu GOSIR w Chełmie Śląskim ul. Techników 4b

Regulamin obiektu GOSIR w Chełmie Śląskim ul. Techników 4b

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Regulamin
obiektu GOSIR w Chełmie Śląskim ul. Techników 4b


1. Obiekt jest zarządzany przez GOSiR w Chełmie Śląskim
2. Obiekt czynny jest w godzinach określonych harmonogramem podanym do publicznej wiadomości
i jest monitorowany całodobowo.
3. W przypadku organizowania imprez sportowych GOSiR ma prawo do zmiany harmonogramu
lub odwołania zajęć
4. Każdy korzystając z obiektu jest zobowiazany do
• zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego zasad
• podporządkowania się poleceniom osoby zarządzającą ośrodkiem,prowadzącej zajęcia,
służb porządkowych lub pracownika zatrudnionego na obiekcie
• utrzymania czystości, ładu i porządku na terenie obiektu
• korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
5. Obiekt przeznaczony jest do organizowania zawodów sportowych,zajęć, imprez sportowych,
rekreacyjnych,kulturalnych,gminnych i oswiatowych
6. Na obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe na zasadach określonych w ustawie o
bezpieczeństwie imprez masowych
7. Organizowanie jakichkolwiek zgromadzeń oraz imprez wymaga zgody kierownika GOSiR.
8. Za bezpieczeństwo i porządek podczas imprezy odbywającej się na obiekcie odpowiada jej
organizator
9. Z boisk mogą korzystać tylko grupy zorganizowane za zgodą GOSiR zgodnie z harmonogramem
i w obecności trenera, nauczycielalu instruktora, który jest odpowiedzialny za właściwe
zachowanie się ćwiczących oraz za ich bezpieczeństwo
10. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na obiekcie wyłacznie pod stałą opieką osoby pełnoletniej
11. Z obiektu nie mogą korzystać osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi
12. Na obiekt zabrania się wstępu osobom których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które
są pod wpływem środków odurzających
13. Na terenie obiektu zabrania się
• palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi
• spożywania napojów alkoholowych(oprócz kawiarni) lub środków odurzających
• korzystania ze sprzętu sportowego i wyposażenia obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem
• wnoszenia petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych oraz innych przedmiotów
niebezpiecznych
• niszczenia wyposażenia obiektu oraz zieleni
• wprowadzania zwierząt
• rozkładania sprzętu sportowego bez obecności osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika
zatrudnionego na obiekcie
• rozniecania ognisk
14. Wszelkie skaleczenia, urazy , zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia
lub osobie zatrudnionej na obiekcie
15. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień
zakazać dalszego korzystania z obiektu


Kierownik GOSiR w Chełmie Śląskim

Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.gosir.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.